Categories

Full Version: KREYOL LA Manager TON JEFF is no longer with the BAND!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: nulookjanflyer.jpg]

[Image: carnival2017promoads.jpg]

[Image: Fokusvisionflyer.jpg]

[Image: promoads.jpg]

[Image: tvchannelsads.jpg]

KREYOL LA Manager TON JEFF is no longer with the BAND!
[Image: TONJEFF350.jpg]
Selon enfomasyon ki konfirme manadjè kreyol la TON JEFF pa nan djaz lan ankò. Daprè sa nou ta aprann se Fabiola Dupoux avèk David Dupoux ki pwal pran plas manadjè TON JEFF la nan djaz la.Gen chans pou nou ka jwenn yon konpa kreyol ankò nan HMI la.